دکتر مهرنوش شمس فرد
برگزار کننده پنل
پردازش زبان فارسی
دکتر علیرضا طالب پور
برگزار کننده پنل نقد و بررسی قرآن کاوی رایانشی